Viherala vastaa lisääntyneisiin kasvintuhoojariskeihin

31.5.2017

Myös Siirtolapuutarhaliitto osallistui vuoden 2016 Viherriski-hankkeeseen.

 

Viherympäristöliitto ry:n tiedote. Julkaistu: 29.05.2017 klo 08:31

 

Viheralan kasvintuhoojariskien konkretisoituminen voi aiheuttaa merkittäviä taloudellisia menetyksiä Suomen metsätaloudelle ja luonnonympäristöille. Viherympäristöliiton sivuille luodaan tietopankki, josta viheralan ammattilaiset löytävät apua tuhoojariskien minimoimiseen ja hallintaan.

Viheralan tietoisuus ja vastuullisuus kasvintuhoojariskeistä on puutteellista. Tämä kävi selvästi ilmi vuonna 2016 päättyneessä Viherriski-hankkeessa. Uuden kasvinterveyslain mukaan viheralan ammattilaisilla on huolellisuusvelvoite kasvinterveysriskien hallinnassa. Jotta tilanne saadaan korjattua, on tarpeen luoda järjestelmä, jolla kaikkien viheralan toimijoiden ulottuvilla ovat menetelmät, ohjeet ja informaatio keskeisistä kasvintuhoojista ja -terveysriskeistä.

Käytännön apua viheralalle

Viherympäristöliiton uudistetuille nettisivuille luodaan laaja tietopankki, josta toimijat löytävät vaivattomasti tukimateriaalia tuhoojariskien minimoimiseen ja hallintaan. Nettisivuilta viheralan ammattilaiset saavat kasvintuhoojien tunnistusapua. Lisäksi sivusto palvelee pikatiedotuskanavana uusien löydösten ilmetessä.

Viheralan kasvintuhoojariskien hallinta käytännön toimijatasolla -hankkeen keskeisin tavoite on kehittää ohjeistusta ja menetelmiä viheralan kasvintuhoojariskien hallintaan ja haittojen ehkäisyyn. Nämä voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen: olemassa olevien riskien tunnistus, viherrakentamisen materiaalien puhtauden varmistus ja tulevaisuudessa mahdollisten uhkaavien tuhoojariskien ennakointi. Lisäksi sivustolla on ohjeet toimintatavoista mahdollisessa riskitilanteessa.

Viime vuosien uudet vaarallisten kasvintuhoojien esiintymät ovat konkretisoineet riskinhallinnan merkityksen myös viheralalla. Aasianrunkojäärä Vantaalla sekä tulipolte Ahvenanmaalla ja päärynän taimilla mantereella ovat vakavimpia tapauksia. Hankkeen taustakyselyn tuloksista ilmeni, että viheralan toimijoiden riskitietoisuus kasvintuhoojakysymyksissä on selvästi lisääntynyt. Myös tarve ja halu parantaa valmiutta turvallisempaan toimintaan on korostunut.

Kansainvälinen kauppa lisää riskejä

Kasvintuhoojariskien hallinnassa kasvimateriaali on keskeinen. Taimien kansainvälinen kauppa on hyvin vapaata ja runsasta. Hankkeessa keskitytään taimien ammattimaiseen kauppaan liittyvien tuotevirtojen hallintaan riskejä minimoimalla. Viherrakentamisessa kasvintuhoojia kulkeutuu maahamme taimien lisäksi myös muiden tuotteiden mukana. Lähinnä riskiryhmään kuuluvat puiset pakkausmateriaalit, joita käytetään viherrakentamisen tuotteissa, esimerkiksi kivitavarassa. Myös kasvualustat ja katteet ovat mahdollisia leviämisväyliä.

Jotta tätä monitahoista kasvintuhoojapainetta voidaan ehkäistä tai edes pienentää, on viheralan toimijoiden käytössä oltava käytännönläheistä ohjeistoa ja tunnistusmateriaalia. Tarvitaan ohjeet, miten mahdollisessa riskitilanteessa pitää toimia ja mihin otetaan yhteyttä.

Mukana laaja yhteistyöverkosto

Hankkeen vastuullinen toteuttaja on Viherympäristöliitto, jonka organisoimassa yhteistyöverkostossa kehitetään ja testataan ohjeistusta viheralan kasvinterveysriskien hallintaan. Verkostossa ovat mukana Viherympäristöliiton ohjauksessa Taimistoviljelijät ry, Evira, kaupungeista Espoo, Helsinki, Tampere ja Turku sekä yrityksistä Rudus Oy ja Flowerpecker.

Hankkeessa toimitaan tiiviissä yhteistyössä Eviran kanssa. Tarkoitus on hyödyntää Eviran sivuilla jo olemassa olevaa aineistoa ja tuottaa uutta materiaalia koko viheralan toimintaketjun avuksi.

Maa- ja metsätalousministeriö ministeriö on myöntänyt Viherympäristöliitolle määrärahaa tälle 2-vuotiselle hankkeelle. Hanke on saanut rahoitusta myös Maiju ja Yrjö Rikalan Puutarhasäätiöltä ja yhteistyöverkostoon osallistuvilta organisaatioilta. Hanke on käynnistynyt tänä keväänä ja se päättyy kesäkuun lopussa vuonna 2018.

Lisätietoja:

www.vyl.fi/tietopankki/viherriski/

Jyri Uimonen, toiminnanjohtaja, Taimistoviljelijät ry, p. 040 827 4833, jyri.uimonen(at)puutarhaliitto.fi

Seppo Närhi, pääsihteeri, Viherympäristöliitto ry, p. 0400 419 085, seppo.narhi(at)vyl.fi