Kaupunkivihreä: Opas toimintaan

24.1.2018


Viherympäristöliitto ry on julkaissut päättäjille suunnatun oppaan 'Kaupunkivihreä – opas toimintaan'. Oppaassa perustellaan monipuolisesti, miksi viheralueet ovat tarpeellisia kaupungeissa ja kunnissa. Opas on suomennos Maailman terveysjärjestön (WHO:n) julkaisemasta oppaasta.

Viheralueet ovat tärkeä osa kaupungin tarjoamia kaikille avoimia julkisia tiloja ja palveluja. Ne palvelevat kaikkia yhteisön jäseniä terveyttä edistävien vaikutustensa takia. On varmistettava, että julkiset viheralueet ovat kaikkien ihmisten saavutettavissa ja että ne ovat jakautuneet tasapuolisesti eri kaupunginosiin.

Viheralueet ja erilaiset luontopohjaiset ratkaisut (engl. Nature Based Solutions) tarjoavat innovatiivisia lähestymistapoja kaupunkiympäristön arvon lisäämiseksi, paikallisen muutosjoustavuuden (resilienssi) parantamiseksi ja kestävän elämäntavan edistämiseksi. Samalla ne parantavat sekä asukkaiden terveyttä että hyvinvointia. Puistot, leikkikentät ja muu kasvillisuus julkisilla sekä yksityisillä alueilla ovat keskeisiä luontopohjaisten palveluiden muotoja, jotka voivat auttaa varmistamaan, että:
 

  • kaupunkien asukkailla on riittävät mahdollisuudet päästä luontoon
  • kaupunkiluonnon monimuotoisuus säilytetään ja sitä suojellaan
  • ympäristöuhat, kuten ilman saastuminen ja melu vähenevät
  • ärimmäisten sääilmiöiden (lämpöaallot, rankkasateet tai tulviminen) vaikutukset lievenevät
  • elämänlaatu kaupungeissa paranee
  • asukkaiden terveys ja hyvinvointi paranevat.

 

Kaupungistumisen myötä yhä suurempi osa väestöstä asuu kaupungeissa. Eurooppalaisista arvioidaan noin kolmen neljäsosan asuvan kaupunkimaisilla alueilla vuoteen 2020 mennessä. Kaupungeissa asuminen rajoittaa luontoon pääsyä ja voi kasvattaa altistumista tietyille ympäristöuhille, kuten ilmansaasteille ja melulle. Moniin urbaaneihin alueisiin kohdistuu kasvavia paineita lisääntyvän asukasmäärän, rajoitettujen resurssien ja ilmastonmuutoksen voimistuvien vaikutusten takia. Näihin haasteisiin on tartuttava, jotta kaupungeista voidaan luoda terveellisiä ja kestäviä elinympäristöjä.

Oppaan sisältö perustuu Maailman terveysjärjestön (WHO) koolle kutsuman asiantuntijatapaamisen tekemiin johtopäätöksiin. Tapaamiseen oli kutsuttu kansainvälisiä urbaanin terveyden ja viheralueiden asiantuntijoita keskustelemaan viheralueiden toteutuksesta.

Opasta lainaten ”paikalliset päättäjät voivat tehdä tärkeän sijoituksen kaupunkilaisten hyvinvoinnin puolesta investoimalla kaupunkien viheralueisiin”.

 

Oppaan voit lukea tai ladata (pdf) täältä.