Uusi poikkeuslaki liittyen yhdistysten kokousten järjestämiseen Covid19-pandemian aikana

21.5.2021

Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista astui voimaan 8.5.2021. Yhdistysten kannalta olennaisia asioita ovat poikkeuslakiin kirjatut kevään 2021 kokousten siirtämisen sekä säännöistä poikkeavien kokousjärjestelyjen mahdollisuus. Laki on voimassa kesäkuun 2022 loppuun asti.

Lakiteksti on kokonaisuudessaan luettavissa täällä: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210375

 

Kokouksen siirtäminen

Uuden poikkeuslain mukaan yhdistyksen kokous, joka yhdistyksen sääntöjen määräyksen mukaan tulisi järjestää elokuun 2021 loppuun mennessä, voidaan sääntöjen estämättä pitää syyskuun 2021 loppuun mennessä. Sama määräaika koskee myös yhdistysten ylimääräisiä kokouksia.

Säännöistä poikkeavat kokousjärjestelyt

Yhdistyksen hallituksen tulee huolehtia siitä, että kaikilla jäsenillä on käytännössä riittävä mahdollisuus osallistua yhdistyksen kokouksen päätöksentekoon koronaepidemiasta huolimatta. Tällöin voi olla tarpeen sallia osallistuminen asiamiehen tai etäyhteyden välityksellä.

Yhdistyslaki edellyttää, että jokaisella yhdistyksen jäsenellä pitää olla oikeus osallistua yhdistyksen kokoukseen niin halutessaan. Näin ollen yhdistys ei voi kieltää ketään osallistumasta. Yhdistys ei myöskään voi pakottaa kaikkia osallistumaan etäyhteyden kautta – etäosallistuminen on aina vain vaihtoehto.

Yhdistyksen hallitus voi poikkeuslain nojalla edellyttää ennakkoilmoittautumista yhdistyksen kokoukseen, joka pidetään viimeistään 30.6.2022. Kokoukseen ilmoittautumisen määräpäivä voi olla kaksi viikkoa ennen tai sitä lähempänä kokousta. Aika, jolloin kokouskutsu on viimeistään lähetettävä, lasketaan ilmoittautumisen viimeisestä määräpäivästä.

Yhdistyksen hallitus voi sallia jäsenille etäosallistumisen (osallistuminen kokoukseen postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla), vaikka sitä ei olisi säännöissä sallittu. Tämä on voimassa 30.6.2022 asti.

Poikkeuslaki mahdollistaa sen, että yhdistyksen hallituksen päätöksellä kokouksissa voidaan käyttää asiamiestä, vaikka sellainen ei yhdistyksen sääntöjen mukaan olisi mahdollista. Lisäksi valtuutettu saa valtuuttaa toisen valtuutetun käyttämään oikeuttaan kokouksessa. Kuitenkin yksi asiamies voi kokouksessa edustaa maksimissaan 10 % kokouksessa edustettujen jäsenten tai valtuutettujen yhteenlasketusta äänimäärästä.

Kokoontumisrajoitukset

Aluehallintoviraston tämänhetkinen linjaus on, että yhdistysten kokouksiin, joihin lähtökohtaisesti voivat osallistua vain jäsenet sekä kutsuttuina eräät muut, ei sovelleta yleisötilaisuuksia koskevia kokoontumisrajoituksia.

Vaikka kokoontumisrajoitukset eivät koske kokouksia, tartuntatautilain pykälän 58 c määräykset terveysturvallisuudesta koskevat kokouksen järjestäjää, eli yhdistyksen hallitusta.

Tartuntatautilaissa säädetään seuraavat minimivaatimukset, joita on noudatettava kokoustiloissa:

  • osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen
  • osallistujille annetaan riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien puhdistamista ja muita vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytänteitä koskevat toimintaohjeet
  • tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan sen lisäksi, mitä muualla kyseisen toiminnan osalta puhdistamisesta säädetään
  • osallistujien oleskelu järjestetään sillä tavoin väljästi, kuin on mahdollista ja istumapaikat sijoitetaan riittävän etäälle toisistaan.

Lisäksi AVI suosittelee, että tiloissa käytetään myös muita THL:n ja OKM:n ohjeessa mainittuja keinoja koronaviruksen leviämisen estämiseksi.

Ohjeet ovat luettavissa täällä: https://bit.ly/30Mrm2n

 

Liitto suosittelee, että jokaisen yhdistyksen hallitus miettii, minkälainen kokouksen pitotapa on kaikki jäsenet huomioiden järkevin ja millaiset tilat kokouksen pitämiseen on käytössä. Olennaisinta on se, että kokous ei vaaranna jäsenten terveyttä.

 

Pertti Laitila

puheenjohtaja

Suomen Siirtolapuutarhaliitto ry