Säännöt

Suomen Siirtolapuutarhaliitto ry:n säännöt

 

1 § Liiton nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen Siirtolapuutarhaliitto ry. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsinki.

2 § Liiton tarkoitus ja toiminnan laatu

Liiton tarkoituksena on valtakunnallisena keskusjärjestönä edistää ja kehittää maamme siirtolapuutarhatoimintaa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto

1.        toimii siirtolapuutarhayhdistysten ja muiden tämän alan oikeuskelpoisten yhteisöjen keskusjärjestönä ja yhdyssiteenä

2.        valvoo jäsenyhdistystensä ja niiden jäsenten etuja siirtolapuutarhatoimintaan liittyvissä kysymyksissä

3.        tukee siirtolapuutarhayhdistysten ja alan muiden oikeuskelpoisten yhteisöjen pyrkimyksiä ja pyrkii saamaan siirtolapuutarhatoimintaa harrastavat yhdistykset liiton jäseniksi

4.        opastaa perustettavien siirtolapuutarhojen viljelijöitä yhdistysten perustamisessa ja toiminnan aloittamisessa

5.        pyrkii lisäämään siirtolapuutarhojen merkitystä loma- ja vapaa-ajanviettopaikkana

6.        auttaa tallentamaan siirtolapuutarhaperinnettä yhdistyksissä

7.        järjestää alaansa liittyviä kursseja, esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia sekä harrastustoimintaa.

8.        toimii yhteistyössä valtion ja kuntien kanssa

9.        harjoittaa julkaisutoimintaa

10.    toimii yhteistyössä vastaavien ulkomaisten järjestöjen sekä sellaisten yhteisöjen kanssa, joilla on toiminnassaan samanlaiset tarkoitukset ja periaatteet.

11.    Lisäksi liitto pyrkii muin vastaavin toimin saavuttamaan tarkoituksensa.

Toimintansa tukemiseksi liitto on oikeutettu ottamaan vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja.

Liitto voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

3 § Jäsenet

Jokainen siirtolapuutarha- tai muu tämän alan rekisteröity yhdistys sekä muu tällä alalla toimiva oikeuskelpoinen yhteisö, jonka jäsenet sitoutuvat noudattamaan liiton sääntöjä ja näiden perusteella tehtäviä päätöksiä, voidaan hyväksyä liiton jäseneksi. Rekisteröityä yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä jäsenyhdistykseksi. Jäseneksi liittymistä on kirjallisesti anottava liiton hallitukselta. Ellei hallitus hyväksy yhdistystä liiton jäseneksi, on asia siirrettävä seuraavalle liittokokoukselle. Liittokokouksen tekemä päätös on lopullinen.

Yhdistyksen tulee liittää jäsenanomukseensa

1.        yhdistyksen säännöt

2.        luettelo yhdistyksen hallituksen jäsenistä ja toimihenkilöistä

3.        jäsentensä nimi- ja osoitetiedot sisältävä luettelo

Jäsenyhdistyksen tulee esittää sääntömuutoksensa tiedoksi liiton hallitukselle ennen niiden hyväksymistä.

4 § Jäsenmaksu, tili- ja toimintakertomus

Liiton yhdistysten on vuosittain lähetettävä liitolle toimintakertomuksensa sekä jäsenluettelonsa ja suoritettava jäsenmaksu, jonka suuruus määräytyy siten, että yhdistyksen jäsenten hallitsemien palstojen lukumäärällä kerrotaan varsinaisen liittokokouksen päättämä summa.

Jäsenenä olevan alan muun oikeuskelpoisen yhteisön jäsenmaksun vahvistaa varsinainen liittokokous.

Jäsenmaksu, laskettuna saman vuoden tammikuun 1. päivänä jäsenten hallitsemien palstojen lukumäärän mukaan, on suoritettava liiton tilille kesäkuun 30. päivään mennessä. Maksun myöhästymisestä peritään kulloinkin voimassa oleva viivästyskorko.

Yhdistyksen, joka ei ole suorittanut jäsenmaksuaan kalenterivuoden loppuun mennessä, voi hallitus erottaa. Liitto on oikeutettu perimään suorittamatta olevan jäsenmaksun.

5 § Yhdistyksen eroaminen

Jäsen, joka haluaa erota liitosta, ilmoittakoon eroamisestaan kirjallisesti liiton hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai edustajansa kautta suullisesti liittokokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsensuhde lakkaa sen kalenterivuoden lopussa, jonka kuluessa eroamisilmoitus on tehty. Samalla raukeavat jäsenen velvoitukset, joihin yhdistys liittoon liittyessään on sitoutunut. Ennen jäsensuhteen päättymistä erääntyneet jäsenmaksut on kuitenkin suoritettava.

Jäsenen, joka toimii vastoin liiton sääntöjä, vastustaa liiton pyrkimyksiä tai menettelyllään liitossa tai sen ulkopuolella vahingoittaa liiton toimintaa, voi liittokokous erottaa.

6 § Kunniajäsenet

Henkilön, joka erityisellä tavalla on ansioitunut siirtolapuutarhatoiminnassa, voi liittokokous hallituksen esityksestä kutsua liiton kunniajäseneksi. Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua. Kunniajäsenellä on oikeus osallistua liiton tilaisuuksiin sekä käyttää niissä puhevaltaa. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

7 § Hallinto, liittokokous

Päätösvaltaa käyttää liittokokous. Toimeenpanovalta kuuluu hallitukselle. Varsinainen liittokokous kokoontuu joka neljäs (4.) vuosi elokuun aikana. Liittokokous päättää seuraavan liittokokouksen pitopaikan. Hallitus päättää tarkemmin kokouspaikasta ja -ajasta. Kirjallinen kutsu varsinaiseen liittokokoukseen on lähetettävä viimeistään tammikuun 15. päivänä kullekin jäsenyhdistykselle ja kunniajäsenelle.

Aloitteet liittokokouksessa käsiteltävistä asioista jätetään kirjallisena hallitukselle maaliskuun 15. päivään mennessä liittokokousvuonna.  Hallituksen on viimeistään kaksi (2) kuukautta ennen liittokokousta lähetettävä yhdistysten esittämät aloitteet sekä niistä antamansa lausunnot, omat esityksensä sekä toiminta- ja tilikertomuksensa kaikille jäsenille.

Jäsenyhdistys on oikeutettu lähettämään liittokokoukseen yhden (1) edustajan kutakin alkavaa sataa (100) jäsenten hallitsemaa palstaa kohden edellisen vuoden jäsenmaksutilityksen mukaan.  Yhdistyksen edustajan tulee olla liiton yhdistyksen jäsen, josta on tilitetty liitolle jäsenmaksu. Kullakin edustajalla tulee olla edustamansa yhdistyksen valtakirja tai oikeaksi todistettu pöytäkirjanote sen kokouksen pöytäkirjasta, jossa liittokokousedustajien valinta suoritettiin. Valtakirjat ja pöytäkirjan otteet tarkistavat kaksi (2) hallituksen nimeämää henkilöä.

Jokaisella edustajalla on yksi (1) ääni. Kukin yhdistys suorittaa itse edustajiensa kokous- ja muut kulut.

Jäsenenä olevalla alalla toimivalla muulla oikeuskelpoisella yhteisöllä on liittokokouksessa yksi (1) ääni.

Hallituksen jäsenellä, kunniajäsenellä, tilintarkastajalla ja vastuunalaisella liiton toimihenkilöllä on liittokokouksessa puheoikeus, mutta ei äänioikeutta, ellei hän ole jonkin yhdistyksen valtuuttama edustaja.

Hallitus laatii liittokokoukselle työjärjestyksen ja esityslistan, joka jätetään liittokokouksen hyväksyttäväksi. Tällöin on otettava huomioon, että liiton puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten vaalit on suoritettava suljetuin lipuin, ellei valinta ole yksimielinen.

Asiat ratkaistaan liittokokouksessa yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei näissä säännöissä toisin mainita. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paisti vaaleissa ja suljetuissa lippuäänestyksissä, jolloin arpa ratkaisee.

Äänestys on vaadittaessa toimitettava suljetuin lipuin.

8 § Ylimääräinen liittokokous

Ylimääräinen liittokokous pidetään, jos hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) liiton äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii ja esittää perusteluineen asian, jota varten ylimääräinen liittokokous olisi kutsuttava koolle. Ylimääräisessä liittokokouksessa käsitellään ainoastaan ne asiat, joita varten se on kutsuttu koolle. Hallituksen on viipymättä saatettava liittokokouksen koollekutsumista koskeva pyyntö kirjallisesti jäsenten tietoon ja liitettävä sen oheen oma lausuntonsa.

Kirjallinen kutsu ylimääräiseen liittokokoukseen on lähetettävä kullekin jäsenelle viimeistään kaksi (2) kuukautta ennen kokousta.

9 § Liittokokousasiat

Varsinaisessa liittokokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1)        todetaan päätösvaltaisuus

2)        valitaan liittokokoukselle kokousvirkailijat

a)         puheenjohtajat

b)        sihteerit

c)         ääntenlaskijat

d)        pöytäkirjantarkastajat

3)        käsitellään hallituksen kertomukset liiton toimin­nasta edelliseltä liittokokouskaudelta

4)        käsitellään liiton tilinpäätökset ja tilintarkastajien lausunnot edelliseltä liittokokouskaudelta

5)        päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta

6)        päätetään hallitukselle myönnettävästä vastuuva­paudesta

7)        päätetään hallituksen puheenjohtajalle ja muille jäsenille sekä tilintarkastajille maksettavien korvausten perusteista

8)        vahvistetaan talousarvio seuraavalle liittokokouskaudelle. Päätetään yhdistysten ja jäsenenä olevien alalla toimivien muiden oikeuskelpoisten yhteisöjen jäsenmaksusta.

9)        käsitellään hallituksen ehdotus liiton toiminta-suunnitelmaksi

10)    valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan liiton puheenjohtajaksi.

11)    valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet

12)    Valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja kaksi (2) varatilintarkastajaa.

13)    käsitellään liiton hallituksen esittämät asiat ja liiton jäsentenyhdistysten sääntöjen mukaisesti kokoukselle tekemät aloitteet sekä hallituksen niistä antamat lausunnot

14)    päätetään paikkakunnasta, jossa seuraava varsinainen liittokokous pidetään.

10 § Hallitus

Liiton asioita hoitaa varsinaisen liittokokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtajan lisäksi kymmenen (10) varsinaista jäsentä. Lisäksi hallituksen varsinaisille jäsenille valitaan viisi (5) varajäsentä. Hallituksen varsinaiseksi jäseneksi tai varajäseneksi voidaan valita vain sellainen henkilö, joka on yhdistyksen jäsen. Hallitukseen on pyrittävä valitsemaan jäseniä tasapuolisesti liiton eri toiminta-alueilta. Hallituksen jäsenten toimiaika kestää varsinaisesta liittokokouksesta varsinaiseen liittokokoukseen, kunnes uusi hallitus on valittu.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan ensimmäisen varapuheenjohtajan kutsumana vuosittain maalis- ja lokakuussa pidettäviin kokouksiin. Muulloin hallitus kokoontuu tarpeen vaatiessa tai kun vähintään puolet hallituksen varsinaisista jäsenistä sitä esittämänsä asian käsittelemiseksi kirjallisesti vaatii.

Kokouskutsu ja esityslista on lähetettävä hallituksen jäsenille vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.

Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja vähintään kuuden (6) jäsenen läsnä ollessa.

Äänestyksessä ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Mikäli äänestyksessä äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa ja suljetuissa lippuäänestyksissä ratkaisee arpa.

11 § Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on

1)        johtaa ja hoitaa huolella liiton toimintaa lain, liittokokouksen päätösten ja liiton sääntöjen mukaisesti

2)        valvoa, että liiton taloutta ja omaisuutta hoidetaan huolella

3)        käsitellä toimintasuunnitelma- ja talousarvioehdotukset ja antaa lausunto liiton taloudellisesta tilasta

4)        valmistella liittokokouksessa käsiteltävät asiat, kutsua liittokokous koolle sekä toimeenpanna sen päätökset

5)        valita liitolle hallituksen keskuudesta ensimmäinen ja toinen varapuheenjohtaja sekä määritellä heidän tehtävänsä

6)        valita liitolle sihteeri, taloudenhoitaja ja muut tarpeelliset henkilöt

7)        palkata ja erottaa liiton työntekijät sekä määrätä heidän toimenkuvansa ja niihin liittyvät tehtävät

8)        tukea jäsenten toimintaa ja aloitteellisuutta liiton kehittämiseksi

9)        toimia sääntöjen 2 §:ssä esitettyjen tarkoitusperien toteuttamiseksi

10)    päättää työvaliokunnan ja toimikuntien perustamisesta ja vahvistaa niille ohjesäännöt

11)    ohjata ja valvoa toimiston työskentelyä ja suorittaa muut säännöissä mainitut tai hallitukselle mahdollisesti annettavat tehtävät

12)    itse tai valtuuttamansa asiamiehen kautta edustaa liittoa.

12 § Työvaliokunta

Hallituksen antamat tehtävät toteuttavat ohjesäännön mukaisesti puheenjohtajien, sihteerin ja kahden (2) hallituksen keskuudestaan valitseman jäsenen muodostama työvaliokunta, Sen tehtävänä on myös valmistella hallituksen kokoukselle esitettävät asiat. Hallitus laatii ja vahvistaa työvaliokunnalle ohjesäännön, jossa tehtävät lähemmin määritellään.

13 § Puheenjohtajien tehtävät

Puheenjohtajan tehtävänä on:

1)        kutsua koolle hallitus ja työvaliokunta sekä toimia puheenjohtajana niiden kokouksissa

2)        valvoa sääntöjen ja päätösten noudattamista sekä sitä, että eri tehtäviin valitut henkilöt hoitavat huolella heille annetut tehtävät

3)        valvoa, että liiton omaisuutta hoidetaan huolellisesti ja tehtyjen päätösten mukaisesti

4)        valvoa yhteydenpitoa jäsenyhdistyksiin

5)        avata liittokokoukset sekä huolehtia niiden valmisteluista

Varapuheenjohtajien tehtävänä on:

1)        toimia puheenjohtajan varamiehenä ja avustaa häntä hänen tehtävissään

2)        huolehtia koulutus. ja näyttelytoiminnasta

3)        huolehtia taloushallinnosta

4)        huolehtia tiedotus- ja kustannustoiminnan aloihin liittyvistä tehtävistä

Puheenjohtajat toimivat tarvittaessa yhteistyössä tehtäviä hoitaessaan.

14 § Sihteerin tehtävät

Sihteerin tehtävänä on:

1)        toimia yleissihteerinä liittokokouksessa, valmistella asiat hallituksen ja työvaliokunnan kokouksiin sekä pitää niissä pöytäkirjaa

2)        huolehtia liiton ja sen jäsenyhdistysten välisestä tiedonkulusta ja asiakirjojen arkistoinnista

3)        laatia liiton toimintasuunnitelmaehdotus ja toimintakertomusehdotus yhdessä työvaliokunnan kanssa

4)        pitää liiton jäsenrekisteriä

5)        suorittaa muut hallituksen määräämät tehtävät

15 § Taloudenhoitajan tehtävät

Taloudenhoitajan tehtävänä on:

1)        hoitaa liiton taloutta hallituksen ohjeiden mukaisesti

2)        laatia hallituksen ohjeiden mukainen sääntöjen edellyttämä ehdotus liiton talousarvioksi yhteistyössä työvaliokunnan kanssa

3)        huolehtia liiton rahaliikenteestä ja jäsenmaksujen perinnästä

16 § Nimenkirjoittajat

Liiton nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtajat,

joku heistä aina yhdessä hallituksen määräämän henkilön kanssa.

17 § Aluejärjestöt

Yhdistykset voivat muodostaa paikallisia aluejärjestöjä. Aluejärjestöt eivät ole liiton jäseniä.

18 § Tilinpäätös

Liiton tilit päätetään kalenterivuosittain. Liiton tilit ja hallinnon tarkistaa kaksi (2) varsinaisen liittokokouksen valitsemaa tilintarkastajaa tai heidän estyneenä ollessaan tähän tehtävään valitut varahenkilöt.

Työvaliokunnan tulee antaa tilinpäätösehdotus tilintarkastajille vähintään yhtä (1) kuukautta ennen maaliskuun hallituksen kokousta. Tilintarkastajien tulee antaa lausuntonsa hallitukselle vähintään kaksi (2) viikkoa ennen edellä mainittua kokousta.

Tarkastuksesta on laadittava liiton taloudellista asemaa ja sen hoitoa koskeva virallinen lausunto.

19 § Liiton tunnus

Liitto käyttää tunnuksenaan merkkiä, jonka käytöstä hallitus antaa ohjeet.

20 § Sääntöjen muuttaminen

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia varsinaisessa tai ylimääräisessä liittokokouksessa, jos vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) äänestyksessä annetuista äänistä kannattaa muutosesitystä.

Hallituksen tekemä sääntömuutosehdotus tai hallituksen antama lausunto sääntömuutosehdotuksesta on saatettava jäsenyhdistysten tietoon viimeistään liittokokouskutsun yhteydessä.

21 § Liiton purkaminen

Liiton purkamisesta päätetään liittokokouksessa. Kokouksessa tulee vähintään kolmen neljäsosan (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä kannattaa liiton purkamista.

Hallituksen tekemä ehdotus liiton purkamisesta tai hallituksen antama lausunto liiton purkamisehdotuksesta on saatettava jäsenyhdistysten tietoon viimeistään liittokokouskutsun yhteydessä.

22 § Varat ja omaisuus liiton purkautuessa

Mikäli liiton toiminta päättyy, liiton varat talletetaan liiton käyttämään rahalaitokseen. Jos liiton toiminnan päättymisestä kymmenen (10) vuoden kuluessa perustetaan uusi vastaava rekisteröity siirtolapuutarhaliitto, on varat luovutettava uudelle liitolle. Muussa tapauksessa varat luovutetaan siirtolapuutarhatoimintaa edistäviin tarkoituksiin liiton purkamisesta päättäneen liittokokouksen määräämällä tavalla

23 § Muut määräykset

Muilta osin liitto noudattaa voimassaolevaa yhdistyslakia.